Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2022  ‘Niet voor NICKs’

Inhoudsopgave:

Voorwoord.
Inleiding.
1. Missie, visie en doelstelling Stichting ‘Niet voor Nicks’.
2. Achtergrond en toekomst.
3. Doelgroepen.
4. Activiteiten en projecten.
5. Communicatie.
6. Financiën.
7. Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers.
8. Beheer.
9. Werving middelen.
10. Het beheer en de besteding van het vermogen.
11. Het bestuur.
12. Overzicht gegevens stichting.

Bijlagen:

Bijlage 1. ANBI Stichting niet voor Nicks.
Bijlage 2. Juridische en fiscale structuur.

Voorwoord.

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting ‘Niet voor Nicks’.
De stichting is gevestigd in Siddeburen (gemeente Midden-Groningen). De stichting is notarieel opgericht op 12 maart 2018.

Waarom de stichting ‘Niet voor Nicks’.
In de zomer van 2016 overleed Nick Zuidema, de broer van mede oprichter Robert Zuidema. Nick stond op de wachtlijst voor een levertransplantatie maar een donorlever kwam te laat. Nick werd 28 jaar. Nu, ruim een jaar later gaat er geen dag voorbij dat Robert niet aan hem denkt, maar daarnaast ontstond ook de gedachte wat zou hij voor de lotgenoten van Nick kunnen doen en het donor-probleem onder de aandacht te brengen. En zo ontstond er een plan, een prachtig plan. ‘Niet voor Nicks’. Nick heeft er helaas niets meer aan, maar anderen des te meer.

In de oprichtingsakte zijn de statuten vastgesteld. In deze akte is onder andere vastgelegd wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat deze akte is ondertekend volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst.

Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI aan zou moeten voldoen.
Stichting ‘Niet voor Nicks’ heeft in april 2018 een ANBI status aangevraagd. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:
Missie, visie en doelstelling van de stichting.
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting.
De manier waarop de stichting middelen werft.
Het beheer van het vermogen van de stichting.
De besteding van het vermogen van de stichting.
Het functioneren van het bestuur.

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hoop dat de stichting op uw steun mag rekenen. Met jullie steun kan de stichting ‘Niet voor Nicks’ het verschil maken.
Ik sta open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen. Robert Zuidema

Inleiding Stichting ‘Niet voor Nicks’;

Mijn naam is Robert Zuidema medeoprichter van de Stichting ‘Niet voor Nicks’;

Waar staat de stichting niet voor Nicks voor: het bereiken van aandacht voor orgaan donatie, het in conditie houden van patiënten die wachten op een levertransplantatie, d.m.v. het aanbieden van een virtuele trainingsfiets en loopband voor afdeling C3 in het UMCG.

De stichting wil dit bereiken door een aantal activiteiten en ontvangen van vrijwillige donaties.

Om dit doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk om via sponsoring, donaties en het organiseren van activiteiten de benodigde middelen te verkrijgen. Daarbij zijn heldere doelstellingen, inzet en doorzettingsvermogen van belang.

Het bestuur van de stichting Niet voor Nicks maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om de stichting Niet voor Nicks meer bekendheid te laten verkrijgen, middelen te verwerven om haar doelstellingen waar te maken.

De Uitgangspunten zijn: Informatie en communicatie, tevens voorzien in actuele, makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting Niet voor Nicks en via sociale media.

Financieel;
Middels sponsoring, giften en het organiseren van evenementen wordt bereikt dat de stichting Niet voor Nicks gecontinueerd blijft. Om dit te blijven realiseren zal de stichting diverse instanties aanschrijven en activiteiten organiseren.

1. Missie, visie en doelstellingen ‘Niet voor Nicks’

Een missie,Visie geeft de stichting ‘Niet voor Nicks’ een eigen identiteit. De missie vertelt wat de stichting ‘Niet voor Nicks’ wil zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe de stichting Niet voor Nicks zich wil onderscheiden en hoe wij willen handelen.

Missie:
De Stichting‘Niet voor Nicks’ staat voor het bedrag van € 12.000,00 d.m.v. vrijwillige donaties en georganiseerde acties bijeen te brengen.

Visie:
De Stichting Niet voor Nick is van mening dat er nog steeds mensen overlijden omdat er niet genoeg donororganen zijn in Nederland. Teveel mensen wordt de kans hierdoor op een nieuw leven ontnomen.

Doelstellingen:
De stichting Niet voor Nicks heeft de volgende doelstellingen:
– het realiseren van een virtuele trainingsfiets en loopband ten behoeve van afdeling C3 (maag, lever en darm) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en eventueel ook het realiseren van een virtuele trainingsfiets en/of loopband voor overige transplantatie afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);
– het verblijf voor de patiënten op afdeling C3 van het UMCG zo prettig mogelijk te maken;
– mensen bewust maken van het belang van donorschap.

De stichting ‘Niet voor Nicks’ wil dit doel bereiken door:
– het werven van sponsoren;
– het vertellen en verspreiden van het eigen verhaal/ervaring;
– het houden van evenementen.

2. Achtergrond en toekomst
Mijn achtergrond is het overlijden van mijn broer Nick.
Voor de toekomst hoop ik door mijn actie het belang van orgaandonatie levendig te houden.

3. Doelgroepen.

Patiënten die wachten op een levertransplantatie.

4. Activiteiten en projecten:

• Tulpenactie
• Paasloop
• Zwemmen voor Nicks
• Spinningmarathon
• Eten voor Nicks
• Estafetteloop
• Volle kracht over gracht
• Benefiet voetbalwedstrijd
• Barrel challenge
• Vrijwillige donaties

5. Communicatie:

Inleiding
De Stichting ‘Niet voor Nicks’ hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen hierbij te betrekken. Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële positie, maar ook over de te ondernemen activiteiten staan hierin voorop. Dit zal met name worden gerealiseerd door op de website en via de sociale media de activiteiten en de achterliggende cijfers inzichtelijk te maken.

Kennismaking met de stichting
De stichting is voor haar doelstellingen op zoek naar enthousiaste donateurs en vrijwilligers.
Website
De website www.nietvoornicks.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor alle belangstellenden. Op de website en via de sociale media wordt informatie geplaatst over activiteiten, projecten en de achtergronden. Naast het bestuur is de website is het visitekaartje van de stichting en het bestuur draagt er continu zorg voor dat de informatie op de website actueel is.

Informatiemateriaal
Om de stichting ‘Niet voor Nicks’ in contact te laten komen met de mensen wordt gebruik gemaakt van zowel online- als offline marketingmethoden. Online is de stichting zichtbaar met de website, www.nietvoornicks.nl en de populaire en bruikbare sociale media. Offline marketing vindt hoofdzakelijk plaats middels posters en flyers. De stichting zal naar buiten treden door deel te nemen aan offline en online campagnes.
De stichting wil in haar uitingen een sfeer uitstralen die bij haar doel past. Naast de sfeer is het erg belangrijk dat de promotiematerialen direct een idee geven van het doel en de prestaties van de stichting. Zowel online en offline moet het voor de doelgroep mogelijk zijn om zo gemakkelijk mogelijk en in korte tijd in contact te komen met de stichting of dat derden gemakkelijk een donatie kunnen doen. De stichting moet in haar uitingen een breed publiek aanspreken.

6. Financiën.

Om de doelen van de stichting ‘Niet voor Nicks’ te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Wil de stichting kunnen groeien dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere:
– voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening,
– ontwikkeling van de organisatie,
– realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal, naar landelijk niveau,
– nieuwe samenwerkingsvormen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

7. Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers.

Op dit moment worden de activiteiten van de stichting Niet voor Nicks uitgevoerd door vrijwilligers.

Bestuur
Voor de bestuursleden van de stichting Niet voor Nicks zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie.
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt door een accountant gecontroleerd. Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag.
Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website: www.nietvoornicks.nl.

8. Beheer.

Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de ABN AMRO Bank heeft de stichting een rekening, te weten: Nl 55ABNA0809412578. De eventuele spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarverslag
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

9. Werving middelen.

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, giften en organiseren van evenementen. De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
De stichting Niet voor Nicks is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten.

Organiseren van evenementen:
Het evenement vindt plaats op 23 juni 2018, deze dag zal bestaan uit drie onderdelen: Gewichtheffen, wielrennen en wandelen, in en om het UMCG en op de wielerbaan Corpus den Hoorn in Groningen.

10. Het beheer en de besteding van het vermogen.

De stichting Niet voor Nicks heeft een ANBI status aangevraagd en is daardoor verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals wil ik benadrukken dat de bestuurders van de stichting Niet voor Nicks zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Er worden geen vacatiegelden betaald.
De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

De stichting beheert bankrekeningnummer: NL55ABNA0809412578 t.n.v. de Stichting Niet voor Nicks, bij de ABN AMRO Bank.
Aan het einde van het boekjaar (dat tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.
Als blijkt dat de stichting Niet voor Nicks haar doelen heeft bereikt, dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

11. Het bestuur.

Het bestuur van de stichting Niet voor Nicks bestaat uit:
* Voorzitter: Robert Zuidema
* Penningmeester: Aldert Zuidema
* Secretaris: Hindriktje Westers

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie of meer personen met gelijkheid van stemmen.
Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
-overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, donateurs en samenwerkingspartners),
-public relations en communicatie (bekendheid),
-financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen. Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt. De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden. Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de statuten van de stichting Niet voor Nicks opgericht op twaalf maart tweeduizend achttien. Deze akte is op te vragen bij secretaris van de stichting Niet voor Nicks.

12. Overzicht gegevens stichting.

De stichting ‘Niet voor Nicks’ is een stichting, onder KvK nummer: 71126821, adres Kwikstraat 14 te 9628 EN Siddeburen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
* Voorzitter: Robert Zuidema
* Penningmeester: Aldert Zuidema
* Secretaris: Hindriktje Westers

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: *.
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL55ABNA0809412578.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie www. .nietvoornicks.nl).
Contacten met de stichting verlopen via info@stichtingnietvoornicks.nl of per post via Kwikstraat 14 te 9628 EN Siddeburen.

Bijlage 1. ANBI Stichting Niet voor Nicks.
ANBI-status
Stichting Niet voor Nicks heeft in het 2e kwartaal van 2018 een zogenaamde erkenning ANBI-status aangevraagd te vragen. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Deze erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. De aanvraag voor de ANB-status van Stichting Niet voor Nicks is momenteel in voorbereiding. Na toekenning zijn er voor de stichting en donateurs bepaalde voordelen, zoals: Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het schenkingsrecht.
Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Na toekenning gelden voor de stichting Niet voor Nicks de volgende regels:
• Het ‘beschikkingsmacht criterium’: Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling.
• Het ‘bestedingscriterium’: Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden:
-Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI,
-Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
• Beleidsbepalers mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
• Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling middelen wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling.
• De kosten voor het werven van middelen en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen). Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden.
van kosten voor het werven van middelen. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerkosten zijn administratiekosten.
• Uit de statuten/regelgeving van de stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de stichting worden opgeheven.
• Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten en wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Na toekenning van de ANBI-status zal deze te vinden zijn op www.Belastingdienst.nl.

Bijlage 2. Juridische en fiscale structuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en ook niet tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
5. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
– het gehele bestuur samen;
– twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen.
6. Na toekenning van de ANBI-status is de stichting door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking– en successierechten.